Content

Indeksy powinny inspirować do działania

Medycyna oparta na wynikach i ochrona zdrowia nakierowana na wartość zdrowotną są standardem w wielu krajach i powinny nim być również w Polsce. W mojej ocenie Indeksy powstają właśnie dlatego, że wszystkie państwa poszukują narzędzia do mierzenia poszczególnych nośników wartości i porównywania ich z innymi.

System nakierowany na wartość to system zorientowany na poprawę jakości i doświadczeń pacjenta oraz poprawę efektywności wydatkowanych środków. Dyscyplina zarządzania pieniędzmi musi rosnąć w sposób naturalny, ponieważ pomimo stałego wzrostu nakładów na zdrowie, tempo wzrostu kosztów świadczeń i zapotrzebowania na nie jest równie wysokie. Aby kontrolować te obszary musimy mieć wskaźniki, które możemy obserwować najlepiej w ujęciu międzynarodowym, dlatego, że będą pokazywać naszą pozycję względem innych krajów. Indeksy są więc benchmarkiem, czyli punktem wyjścia do zmiany. Nie należy się wstydzić słabszych wyników, tylko potraktować je jako źródło motywacji do działania. Przy czym celem nie może być sama poprawa miejsca w indeksie, ale strategiczne doskonalenie systemu, które polega na poprawie tych elementów, które są najbardziej kluczowe dla wyników zdrowotnych. 

Koncepcja value based healthcare jest obecnie przedmiotem wielu dyskusji. Narodziła się w kraju, który wydaje najwięcej na ochronę zdrowia, czyli w Stanach Zjednoczonych. To właśnie Amerykanie uświadomili sobie, że pieniądz nie załatwia wszystkiego i że trzeba znaleźć wektor, który oceni skuteczność ochrony zdrowia i wszystkich medycznych interwencji. Tym wektorem jest coś oczywistego, o czym być może niektórzy zapominają - wyniki zdrowotne, czyli parametry oceniające ilość kapitału zdrowia i zdolność do jego odtwarzania. Wektor ten jest generowany w systemie społeczno-gospodarczym państwa, a nie tylko w systemie zdrowotnym, ponieważ zdrowie jest jego elementem. 

To właśnie stan zdrowia jest jednym ze wskaźników skuteczności polityki rządu. Bardzo mnie cieszy, że Indeksy biorą pod uwagę wiele mierników określających sposób, w jaki zorganizowane jest państwo i nie odnoszących się wprost do systemu ochrony zdrowia.

Monitorowanie, ewaluowanie, porównywanie to stałe elementy procesu uczenia się i poprawy jakości. Choć czasem nie jest to łatwe, a wyniki nie dla wszystkich satysfakcjonujące i przyjemne, to warto włączać się w te procesy. W mojej ocenie Indeksy są nieocenionym źródłem inspiracji, służącym do określenia obszarów wymagających zmian. Uważam, że mogą mieć wyjątkową moc w uporządkowywaniu i ukierunkowywaniu działań w systemie ochrony zdrowia. Wystarczy jednak zamienić napięcie towarzyszące ocenianiu w motywację do działania.

Mam nadzieję, że Indeksy będą się stale rozwijać i brać pod uwagę kolejne wskaźniki, które posłużą do mierzenia na ile podejmowane interwencje medyczne i organizacyjne są skuteczne. Pomiar wyników powinien być immanentną cechą każdej podejmowanej decyzji w systemie ochrony zdrowia. Wierzę, że Indeks: Raka Piersi i Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony zdrowia będą przydatnym narzędziem w transformacji naszego systemu ochrony zdrowia i jego doskonaleniu.
 

Related Articles